Připomínky k rozpisu:

 • Současně obdrželi zodpovědní pracovníci jednotlivých družstev pro práci s VISem oprávnění pro práci se soupiskami (ve VISu se objeví kolonka „soupisky“). U těch, kterým se „soupiska“ neobjevila, to znamená, že jejich družstvo zatím nesplnilo některou z podmínek přihlášení do soutěže (doložení dokladu o úhradě vkladu popř. o doplnění kauce tzn. o úhradě pokuty z ročníku 2014-2015). Teprve po splnění všech podmínek přihlášení do soutěže bude přiděleno právo práce se soupiskou družstva.
 • Je bezpodmínečně nutné aktualizovat osobní údaje ve VISu v kolonce „osobní nastavení“
 • Přístup do VISu všem členům oddílu přidělují zodpovědní pracovníci jednotlivých oddílů, popř. ho můžete získat na http://www.cvf.cz/vis.php?action=looser
 • Vzhledem k možnosti bezplatně měnit termíny zápasů před zahájením soutěže, je bezpodmínečně nutné, aby všichni organizační pracovníci družstev (zejména KP 1) pravidelně sledovali VIS – podatelnaa potvrzovali předložené návrhy termínů utkání
 • Koncem srpna (rozhodčí) a v průběhu září (trenéři) uspořádá JčKVS školení trenérů III.tř. a rozhodčích II. a III.tř. Přihlášky s udáním kontaktní adresy zasílejte obratem na cbsto@iol.cz

 

Složení JčKVS

předseda Milan Čuda, 603 283 315, cuda.m@quick.cz

1.místopředseda, sekretář Vladimír Cahák, 606 380 851, cbsto@iol.cz 

2.místopředseda, hospodář Otakar Kinšt, 606 934 098, skokjh@quick.cz

KR Václav Aubrecht, 723 450 016, AubrechtV@seznam.cz 

KM Jiří Křížek, 728 988 833, jkcrg@centrum.cz 

STK Zdeněk Tomšíček, 737 221 944 , tomsicek@pf.jcu.cz

TMK Jan Vobr, 603479445, cktss@iol.cz  

KSVV František Kropáček 736 680 533, kropacek.f@quick.cz 

beach volejbal Miroslav Řezníček mreznice@mujmail.cz

KaRK Bohuslav Cháb,602 489 243, bchab@quick.cz  

Důležité upozornění

od 1.7.2014 platí nové předpisy, schválené výborem ČVS viz  http://www.cvf.cz     

 

Všeobecná ustanovení

1. Řízení soutěže

Soutěže dospělých řídí STK Jč KV ČVS. Kontakt : Mgr. Vladimír Cahák,ČBSTO, Nám.P.Otakara II.č. 33, 370 21 České Budějovice, tel. 387312755, mobil 606 380 851, 

e mail: cbsto@iol.cz 

Soutěže mládeže řídí komise mládeže KV ČVS v Českých Budějovicích / předseda Jiří Křížek, Větrná 22, 370 05 České Budějovice, mobil: 728 988 833,e mail: jkcrg@centrum.cz 

2.  Předpis

Hraje se podle platných pravidel a soutěžního řádu volejbalu (SŘV), včetně všech změn platných od 1.7.2015 – internetové stránky http://www.cvf.cz  a dle ustanovení tohoto rozpisu.

3.  Náležitosti (Úplné znění viz SŘV)

Hráči(-ky) startují  na platné registrační průkazy nebo průkaz člena ČVS.

4. Soupisky (Úplné znění viz SŘV)

Soupisku, která musí být vytvořena ve VISu, předkládají před utkáním všechna družstva. Na soupisce každého družstva musí být uvedeno minimálně šest hráčů(-ek). 

Pokyny k vytvoření, doplňování a opravám soupisek v systému VIS viz  Příloha rozpisu č.4

5. Přeřazování hráčů (-ek) (Úplné znění viz SŘV)

Doplňování soupisek je možné do 31.ledna 2016. U nově zaregistrovaných hráčů(-ek) a hráčů (-ek) téhož oddílu zařazovaných do družstev KP z mládežnických soutěží je doplňování soupisek povoleno po celou dobu soutěže

6. Střídavý start (Úplné znění viz SŘV)

7. Start hostujících hráčů (Úplné znění viz SŘV). 

8. Omezení startu: 

Hráčům (kám), startujícím v sezoně 2015/2016 v republikových soutěžích (řízených přímo ČVS) není povolen start v jarní části KP. 

Hráčům (kám), startujícím v sezoně 2015/2016 v KP I.tř. není povolen start v jarní části KP II. tř. 

9. Lékařská kontrola (Úplné znění viz SŘV).

Povinností oddílů je zabezpečovat provádění lékařských prohlídek všech hráčů (-ek).

10. Licenční příspěvky (LP – viz Směrnice ČVS č.10/2011)

VIS nepovolí účast v soutěžích hráčů, rozhodčích nebo funkcionářů, kteří nemají zaplacen LP a jeho platba není vyznačena ve VISu!

Veškeré licenční poplatky vybrané v našem kraji zůstávají v plné výši k dispozici Jč KVS.

Výše licenčního příspěvku

1. LP jsou stanoveny pro registrované členy ČVS podle věku člena takto:

A) pro hráče, hráčky:  

a) dospělí – nad 19 let 200,-  Kč    

b) dorost – do dovršení věku 19-ti let 100,-  Kč

c) žactvo po dovršení 12-ti let až do dovršení 15-ti let   50,-  Kč

B) rozhodčí, delegáti, trenéři a ostatní funkcionáři 200,-  Kč

     ve věku dorostu 100.-  Kč

2. V případě souběhu funkcí se platí  LP jen jednou, prioritně tam, kde vykonává člen funkci  

    hráče. Není-li hráčem, je volba místa úhrady LP na členovi.

Úhrada LP

Úhrada LP se provádí pouze ve VISu. Postup – podatelna – vytvořit žádost – platba LP a dále podle nápovědy VISu.

Doporučujeme zřídit účet oddílu ve VISu (viz pokyny v modulu banka).

11.  Rozhodčí    

Jsou delegováni na každé utkání komisí rozhodčích KVS – viz rozpis utkání

Odměny rozhodčím za řízení utkání (vyplácí vždy pořádající oddíl) :

KP 1 mužů i žen270,- Kč za utkání  

KP 2 mužů i žen220,- Kč za utkání

mládež 150,- Kč (na tři vítězné sety), 100.- Kč (na dva vítězné sety), 80.- Kč 

                                    (na dva hrané sety)   nebo 500,- Kč za den

zapisovatel dle dohody

Jízdné rozhodčím – hradí se prokázané jízdní výdaje z místa bydliště do místa konání utkání a zpět. Jízdné MHD se přiznává ve výši 40.- Kč a není třeba je prokazovat. Náhrada za 1 km jízdy při použití soukromého vozidla se stanovuje na 3,70 Kč /jedna osoba/, 4,- Kč /dvě osoby/ a 4,50 Kč /tři a více osob/.

Stravné rozhodčím:

a) 69.- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin

b) 104.- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

c) 163.- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 

Omluvy rozhodčích z delegací na zápasy hlásit V. Janouškovi, Husova 9, 370 01
Č. Budějovice, mobil 723 469 291, e mail janousek@sso.cz nebo V. Aubrechtovi, Lidická 186, 370 01 Č. Budějovice, mobil 723 450 016, e mail AubrechtV@seznam.cz . Rozhodčí, který se z vážných důvodů nemůže utkání zúčastnit a tuto skutečnost zjistí až v den zápasu, je povinen zajistit náhradu sám (při využití seznamu rozhodčích) a konečné řešení oznámí předsedovi komise rozhodčích V. Aubrechtovi.

Důvody změny rozhodčího je nutné zaznamenat v zápisu o utkání.

Delegát komise rozhodčích (uveden v závorce, popř. podtržen) : má za úkol referovat o nových a perspektivních rozhodčích. Nemusí se zúčastnit celého utkání, jeho účast je zdarma. V případě, že je delegován jako rozhodčí, má veškerá práva i povinnosti rozhodčího.

Výjimka pro rozhodčí KP ze SŘV volejbalu: 

Předepsaný úbor: modré triko (košile, svetr), modré kalhoty (venku podle počasí možné krátké),   nebo  bílé triko (košile, svetr), bílé kalhoty (venku podle počasí možno krátké), nebo vzájemná kombinace výše uvedeného.

Upozorňujeme na pravidla č. 23, 24, 25 (rozhodčí) a na pravidla 4.4. 3.  a 5 /5.1, 5.2

Podmínkou zařazení na listinu rozhodčích je účast na semináři, platnost průkazu rozhodčího a zaplacení LP .

12.  Termíny utkání   

Jsou uvedeny v rozpisu jednotlivých soutěží. Začátky utkání hraných na otevřených hřištích jsou od 17.00 hodin (všední dny na podzim) a od 17.30 (všední dny na jaře), v tělocvičnách v toleranci 16:00 – 21:00. Změny termínu utkání se provádí pouze ve VISu. Bez poplatku v  KP 1 do 15. 9. 2015, v KP 2 do 15. 8. 2015.  Po tomto termínu je poplatek za změnu 200.- Kč. Je nutné dodržovat pokyny nápovědy VISu. Při nedodržení soutěžního řádu
a ustanovení tohoto rozpisu budou vyvozeny hrací důsledky dle SŘV  a družstva budou navíc potrestána pokutou 400,- Kč.

POZOR!!!  

 • pro sehrání utkání je rozhodující termín uvedený ve VISu
 • při nezaznamenání změny termínu utkání neumožní VIS zaznamenat výsledek utkání

V případě nedohraného utkání jsou kapitáni povinni dohodnout se na novém termínu a ten uvést do zápisu.

Ukončení soutěže (včetně doručení zápisů):

KP 1 muži i ženy do 25. 3. 2016

Poznámka: kvalifikace o 2. ligu se hrají ???

KP 2 muži i ženy do 17. 6. 2016

Po tomto termínu budou výsledky nenahlášených zápasů skrečovány v neprospěch domácího družstva.

Turnaj o konečné pořadí KP 2 a kvalifikace o KP 1 se uskuteční v sobotu 25.6.2016

13. Hlášení výsledků a zápisy o utkání

Výsledky hlásí domácí družstvo pomocí SMS zprávy okamžitě po skončení utkání
(max. do 24.00 hod. v den konání utkání). Pozdější ohlášení výsledku již VIS nepřijme!!!

SMS zpráva se posílá na č. tel. 724 234 234 ve tvaru: soutěž (př. JC-Z-1 nebo JCZ1) mezera č.utkání, mezera, výsledek (př.3:1) , mezera, sety (př. 15,18,-19,22)

příklad celé SMS  :  JCZ1 56 3:1 (15,18,-19,22)                            → 724 234 234

Pořádající oddíl je povinen nejbližší pracovní den po sehrání utkání zaslat zápis na adresu: Mgr. Vladimír Cahák, ČBSTO, Nám. P. Otakara II. č. 33, 370 21 Č. Budějovice. Zápis je možné zaslat faxem nebo e mailem, ale následně doručit originál zápisu poštou nebo předat osobně na sekretariátu ČBSTO (Českobudějovická sportovní a tělovýchovná organizace, 2. poschodí), Při nedodržení bude družstvo potrestáno pokutou 50,- Kč (pozor při změně pořadatelství)!!

14. Hospodářské náležitosti

 • Družstva startují na vlastní náklady.
 • Ceny za umístění:

M 1, Ž 1, M 2, Ž 2  – 1.místo  3 000,- Kč  /  2.místo   2 000,- Kč  /  3.místo   1 000,- Kč

O pořadí v soutěžích M 2 a Ž 2 rozhodne umístění na závěrečném turnaji prvních družstev z každé skupiny (proběhne zároveň jako kvalifikace o KP 1)

 • •Licenční příspěvky (LP) – úhrada LP je podmínkou pro zařazení hráčů a hráček

všech věkových kategorií na soupisku družstva hrajícího soutěže ČVS; 

úhrada LP je zanesena do VIS (volejbalový informační systém)

 • Startovné družstev

– družstvo sdružené v ČUS 500,- Kč, 

– ostatní družstva 750.- Kč 

 • Finanční garance činí za každé družstvo v soutěži 500,- Kč.Nepokutovaným družstvům zůstává finanční garance uhrazena z uplynulého soutěžního ročníku, pokutovaná družstva uhradí pokuty a dorovnají tak výši finanční garance, nově zařazená družstva uhradí finanční garanci v plné výši. Finanční garance je vratná po ukončení soutěže s případným odečtením pokut

Úhrada startovného, kauce a ostatních poplatků (nutno dodržovat pokyny!):

1/ hotově na JčKO ČUS, Skuherského 14, Č. Budějovice (pí. Vrkočová) 

2/ převodem poštovní poukázkou nebo bankovním příkazem na účet KVS 

číslo účtu:  6499184001/5500 u Raiffeisenbank v Č. Budějovicích 

variabilní symbol (VS):40+číslo oddílu podle číselníku ČVS (viz příloha tohoto

rozpisu)

specifický symbol (SS):  02 – startovné družstev a kauce

03 – správní poplatky, pokuty

04 – účastnické poplatky (školení, semináře apod.)

05 – ostatní

Příklady: 

Zaplacení startovného a kauce družstva mužů Týn nad Vltavou částka 1000,- Kč

č.ú.  6499184001/5500  VS 403301039    SS 02

Zaplacení pořádkové pokuty VSK Č. Krumlov částka ??

č.ú. 6499184001/5500  VS 403302050    SS 03

Zaplacení účastnického poplatku na školení rozhodčích III. třídy člena ČZ Strakonice:

č.ú. 6499184001/5500 VS 403307029    SS 04 

Potvrzení o úhradě startovného a kauce je součástí přihlášky do soutěže, bez dokladu o zaplacení je přihláška neplatná

15.  Pořádkové pokuty a poplatky

Pokuty a poplatky budou družstvu odečteny z předem zaplacené kauce. Družstvo je povinno zaplatit pokutu či poplatek v případě, že již má kauci vyčerpanou nebo její výše je nedostatečná. V případě nesplnění se postupuje dle SŘV a DŘ.

Sazebník pořádkových pokut:

a/ pořadatelé (domácí družstvo):

včas nepřipravené hřiště a závady (anténky, lajnování) 100.- Kč

nezajištění zapisovatele a zápisu 100.- Kč

pozdní zaslání zápisu o utkání 50.- Kč

pozdní nahlášení výsledku utkání, nezaslání SMS 50.- Kč

neoznámení změny termínu popř. místa rozhodčímu a řídícímu soutěže, nezaznamenání změn v zápisu o utkání 200.- Kč(+ úhrada

náležitostí rozhodčích)

b/ družstva:

nepředložení soupisky při utkání 70.- Kč

start bez registračního průkazu (na OP) 30.- Kč /hráč, který k 

utkání nastoupil

Sazebník poplatků:

změna termínu mistrovského utkání 200.- Kč

hrací důsledek 400,- Kč

podání námitky i podání odvolání (dle SŘV) 500.- Kč mládež

        1 000.- Kč dospělí

za vystoupení popř. vyloučení ze soutěže         3 000,- Kč

16. Různé

Námitky dle SŘV a veškerá korespondence se zasílají Mgr. Vl. Cahákovi (adresa viz výše).

17. Přílohy rozpisu

1.  Čísla volejbalových oddílů Jihočeského kraje dle číselníku oddílů ČVS

2.  Směrnice 1/06 – rozhodčí

3.  Zásady povinné péče o mládež

4.  Práce v systému VIS

{phocadownload view=file|id=11|target=s}

 

Autor: Vladimír Cahák